ROZWÓJ PRODUKCJI CYDRU, PERRY i WIN OWOCOWYCH

Operacja mająca na celu ROZWÓJ PRODUKCJI CYDRU, PERRY i WIN OWOCOWYCH” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Cele projektu:

Cel ogólny projektu to rozwój przedsiębiorstwa VIN-KON S.A. poprzez zakup nowoczesnej linii produkcyjnej umożliwiającej wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie procesu i produktu.

Cele szczegółowe:

  1. Poprawa konkurencyjności firmy VIN-KON S.A. poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej (poprawa jakości przetwarzanych produktów rolnych)
  2. Poprawa konkurencyjności i lepsze zintegrowanie zakładu VIN-KON S.A. z dostawcami, poprzez zagwarantowanie producentom rolnym długoterminowego zbytu produktów rolnych

Planowane efekty projektu:

Dzięki zrealizowaniu projektu firma:

  1. wdroży innowacje w zakresie procesu i produktu
  2. uzyska wzrost sprzedaży, co przyczyni się do zwiększenia rentowności spółki
  3. znacząco usprawni współpracę z dostawcami

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Linia do rozlewu win owocowych, cydru i perry

  1. Zapytanie ofertowe  - pobierz
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  - pobierz
  3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie  – pobierz 
  4. W wyniku przeprowadzonej procedury porównania ofert, zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano najkorzystniejszą ofertę przedłożoną przez  ZAKŁAD MECHANICZNY Jerzy Robak